Διακρότημα

 

 

 
Physics
Physics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14e/beats.htm
Walter Fendt, October 21, 2001
Last modification: January 18, 2003


Το διακρότημα είναι το αποτέλεσμα σύνθεσης ταλαντώσεων με το ίδιο πλάτος και διαφορετική συχνότητα. Με τις παρακάτω δραστηριότητες μπορείτε να κατανοήστε καλύτερα το φαινόμενο αυτό.

Δραστηριότητα Πρώτη:  Μέγιστα και Ελάχιστα

α) Πατείστε  το κουμπί έναρξη και παρατηρείστε την κίνηση των σημείων στις επιμέρους ταλαντώσεις αλλά και στη συνολική.

β) Πατείστε την αργή κίνηση και παρατηρείστε το πότε η συνισταμένη κίνηση έχει μέγιστο πλάτος και πότε μηδενίζεται. Πόση είναι η διαφορά φάσης των αρχικών ταλαντώσεων κατά την μεγιστοποίηση του πλάτους της σύνθετης ταλάντωσης και πόση είναι η διαφορά φάσης κατά τον μηδενισμό του; 

Δραστηριότητα Δεύτερη:  Συχνότητα Διακροτήματος

α) Αλλάξτε τις συχνότητες των δύο αρχικών ταλαντώσεων. Τι συμβαίνει με τη συχνότητα του διακροτήματος όταν η διαφορά των συχνοτήτων αυξάνεται και τι όταν μειώνεται.

β) Εξαρτάται η συχνότητα των διακροτημάτων από τις συχνότητες των επιμέρους ταλαντώσεων  ή μόνο από τη διαφορά τους; 

γ) Θέσατε τις εξής τιμές στις συχνότητες των ταλαντώσεων: 300 Ηz και 600 Ηz.  Τι παρατηρείτε;  Σε τι εκφυλίστηκε το διακρότημα; Δοκιμάστε και για συχνότητες που η μια να είναι τριπλάσια της άλλης. Τι συμπέρασμα βγάζετε; 

Στο πρόγραμμα θα ήταν καλό  αν  υπήρχε χρονόμετρο ώστε να μπορεί ο ασκούμενος να μετρά τη συχνότητα του διακροτήματος. Επίσης θα ήταν καλό να υπήρχε μετρητής της φάσης στις δύο αρχικές ταλαντώσεις και του πλάτους της σύνθετης ταλάντωσης.